Швейцарын хөгжлийн агентлаг

Стратеги

Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Швейцарын Хамтын ажиллагааны стратеги 2018-2021

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2018-2021 онуудад Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Швейцарын Хамтын ажиллагааны стратеги нь - Хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдал, - Мэргэжлийн боловсрол сургалт болон - Засаглал гэсэн гурван үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

Төслүүд

ШХУ-аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй хөгжлийн төслүүдийг огноо, сэдвээр нь хайх

Хэвлэл нийтлэлүүд болон мультмедиа

Швейцарын хөгжлийн агентлагаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар онцлох хэвлэмэл материал, видео мультмедиа