Strength.of Represent.Bodies, Ph 2


Workshop on Parliament Monitoring
Workshop on Parliament Monitoring © SDC

Улс / бүс нутаг Сэдэв Хугацаа Төсөв
Монгол улс
Governance
Human rights
Decentralisation
Хүний эрх (Эмэгтэйчүүдийн эрх)-ийг хамгаалах
01.07.2021 - 31.12.2023
шв.франк 1'600'000
Удирдлага / Хариуцах байгууллага ШХА
Төслийн хамтрагч гэрээт хамтрагч
Foreign state institution
  • Central State of South East


Төсөв Одоо хэрэгжиж буй үе шат Швейцарийн төсөв шв.франк   1'600'000 Өнөөг хүртэл олгосон Швейцарийн санхүүжилт шв.франк   0
Төслийн үр шатууд

Phase 2 01.07.2021 - 31.12.2023   (Active)

Phase 1 15.12.2016 - 30.06.2021   (Одоо хэрэгжиж буй үе шат)