Wiza - wjazd i pobyt w Szwajcarii

Przy wjeździe na terytorium Szwajcarii obowiązują różne uregulowania. Generalnie rozróżnia się między obywatelami państw członkowskich UE/EFTA oraz obywatelami państw trzecich. Właściwą jednostką jest tu Państwowy Sekretariat ds. Migracji (SEM).

SEM

Od chwili wejścia w życie Układu z Schengen i Dublina o stowarzyszeniu miedzy Szwajcarią a Unią Europejską (z 12 grudnia 2008 r.) zagraniczne Przedstawicielstwa Szwajcarii mogą w zależności od celu pobytu wydawać wymienione poniżej typy wiz. Proszę wybrać właściwy dla Państwa typ wizy.

W ramach ruchu bezwizowego obywatele Rzeczpospolitej Polskiej są uprawnieni do wjazdu na teren Szwajcarii w celu innym niż działalność zarobkowa na okres do 90 ze 180 dni na podstawie następujących dokumentów: 

  • ważny paszport
  • ważny dowód osobisty

Obydwa dokumenty muszą być ważne do końca pobytu na terenie Szwajcarii.

Wiza Schengen na pobyt do 90 dni

Dotyczy osób zamierzających udać się do Szwajcarii i przebywać tam przez maksymalnie 90 ze 180 dni, np. w celach turystycznych, w celu odwiedzin u znajomych, krótkoterminowych kursów językowych, uczestnictwa w konferencji lub wydarzeniach kulturalnych / sportowych, itp.

Wiza krajowa na pobyt dłuższy niż 90 dni

Dotyczy osób zamierzających udać się do Szwajcarii i przebywać tam przez więcej niż 90. Do otrzymania wizy wymagana jest zgoda kantonalnego urzędu ds. migracji właściwego dla miejsca, do którego dana osoba chce się udać. Przykłady: studia w Szwajcarii, łączenie rodzin, zawarcie małżeństwa w Szwajcarii.

Wiza lotniskowa

Dotyczy obywateli wybranych krajów, potrzebujących lotniskowej wizy tranzytowej nawet w przypadku, jeśli nie opuszczają terenu lotniska i nie wjeżdżają na teren obszaru Schengen.

Praca / Pozwolenia na pracę

Podjęcie pracy przez obcokrajowca u pracodawcy na terenie Szwajcarii wymaga specjalnego pozwolenia. Wiza taka może być wydana tylko w przypadku doręczenia odpowiedniego zezwolenia.