Strategjia

Strategjia e Bashkëpunimit Zviceran në Shqipëri 2018-2021

Strategjia e bashkëpunimit - e lançuar në Mars 2018 - do të udhëheqë Bashkëpunimin Zviceran deri në fund të 2021. Strategjia përcakton drejtimet kryesore të mbështetjes zvicerane për Shqipërinë, si dhe buxheteve dhe qasjeve. Ajo është ngritur mbi programet dhe rezultatet e shkuara si dhe reputacionin e Zvicrës si një partner ndërkombëtar i besueshëm.

Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë së bashkëpunimit zviceran në Shqipëri 2018-2021 është të kontribuojë për një demokraci funksionale, për përmirësimin e shërbimeve publike dhe për një ekonomi tregu gjithëpërfshirëse dhe konkurruese në mbështetje të integrimit europian të Shqipërisë.

Puna zhvillimore në Shqipëri fokusohet në katër fusha:

1. Qeverisje Demokratike

2. Zhvillim Ekonomik dhe Punësim

3. Infrastrukturë Urbane dhe Energji

4. Shëndetësi 

Bashkëpunimi zviceran mbështetet në partneritete me shoqërinë civile, organizata qeveritare dhe joqeveritare, si dhe partnerë zhvillimi dypalësh dhe shumëpalësh. Bashkëpunimi orientohet drejt rezultateve dhe nxit zhvillimin e Shqipërisë me një vizion afatgjatë.

Çështjet Gjinore dhe Qeverisja janë tema tej-përshkuese për të gjitha programet dhe projektet.

Shqipëria është një nga pesë vendet me përparësi për Zvicrën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahas Bosnie dhe Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë dhe Serbisë.

Mund të shkarkoni dokumentin e strategjisë këtu (PDF, 38 Pages, 5.8 MB).

Ose mund të shkarkoni fletëpalosjen - një ekstrakt më i shkurtër - këtu (PDF, 4 Pages, 2.5 MB).  

Detailed information can be found on the English page.