Swiss Embassy in Kosovo releases an important update on visa application form 


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Local news, 23.06.2017

Important information regarding the new procedure of visa application.

Informatë e rëndësishme rreth procedurave të reja për aplikim për vizë.

Važne informacije o novim procedurama u vezi aplikacije.

The Embassy of Switzerland will introduce as of July 3, 2017 an online application and appointment booking portal for Schengen Visa.  Applicants who intend to apply for a Schengen Visa for travel to Switzerland, France, Austria and the Benelux will access the online site at:  www.swiss-visa.ch. Due to the imminent introduction of the new system, it will only be possible to book visa appointments directly at the Embassy until June 28, 2017.
 
Nga 3 korriku 2017 Ambasada e Zvicrës do të prezentojë një aplikacion online dhe një portal për rezervim të terminit për viza Shengen. Aplikantët të cilët kanë për qëllim të aplikojnë për vizë Shengen për të udhëtuar në Zvicër, Francë, Austri apo shtetet e Beneluksit do të kenë qasje në faqen e internetit www.swiss-visa.ch. Për shkak të futjes së menjëhershme të sistemit të ri, rezervimi i drejtpërdrejtë i termineve për viza pranë Ambasadës do të jetë i mundur vetëm deri më 28 qershor 2017. 

Od 3. jula 2017. Ambasada Švajcarske će predstaviti online aplikaciju i portal za rezervaciju termina za šengenske vize. Podnosioci zahteva koji planiraju da podnesu zahtev za šengenske vize za putovanje u Švajcarsku, Francusku, Austriju i zemlje Beneluksa imaće pristup na internet stranici www.swiss-visa.ch. Zbog neposrednog uvođenja novog sistema, direktna rezervacija termina za vizu pri Ambasadi biće moguća samo do 28. juna 2017. godine