Abteilung II: Völkerrecht, Task Force Asset Recovery, Staatsverträge und Nachbarrecht

Address

Kochergasse 10
CH – 3003 Bern

Additional information

Sektion Völkerrecht
Tel. +41 (0) 58 461 12 19

Task Force Asset Recovery
Tel. +41 (0)58 460 54 43 

Sektion Staatsverträge
Tel. +41 (0) 58 465 07 63


Consular activities and Visa